Gå videre til innhold
Sjømatrådet har levert innspill om prisråd for havbruk

Nyhet -

Sjømatrådet har levert innspill om prisråd for havbruk

Finansdepartementet har bedt om innspill til høringen om prisråd for havbruk og inntektsfastsetting i grunnrenteskatt. Sjømatrådets høringsnotat er nå ferdigstilt og sendt til regjeringen.

- Sjømatrådet er av den oppfatning at det foreligger negative implikasjoner for norsk laks og ørrets evne til å konkurrere på like vilkår ute i markedene slik forslaget er utformet i dag, sier Christian Chramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Forutsigbarheten svekkes

Fastpriskontrakter er en viktig del av markedet for laks og ørret og gir forutsigbarhet for både kjøpere og selgere av laks. Slike kontrakter gir innkjøpere mulighet til å planlegge kampanjer og salgsaktiviteter lang tid i forveien, noe som bidrar til å øke etterspørselen etter norsk laks og ørret ute i markedene.

Christian Chramer, Norges sjømatråd. Foto: Knut Åserud

Forutsigbarheten ved slike kontrakter er en del av nøkkelen til den store etterspørselsveksten etter norsk laks og ørret som vi har opplevd over flere tiår.

- Norges sjømatråd frykter at dette vil påvirke etterspørselen etter norsk laks og ørret og gi et konkurransefortrinn for andre produsentland, fortsetter Chramer.

En kompleks næring

Eksportpriser varierer i betydelig grad mellom ulike destinasjonsmarkeder. Noe av årsaken til dette er at ulike størrelser og kvaliteter går til ulike markeder. I høringsnotatet foreslås dette hensyntatt ved verdisettelse av skatteavregningsprisen.

Sjømatrådets høringssvar går også nærmere inn på andre årsaker til prisforskjeller som bør hensyntas. Dette gjelder for eksempel kvalitet, fettinnhold, farge, leveransesikkerhet, filetutbytte og holdbarhet.

- I sum mener vi at det vil være tilnærmet umulig å fastsette normpriser som ikke gir en betydelig risiko for enkeltaktører og at det vil bli vanskelig å lage et system for normpriser som ikke er unødig komplisert, forklarer Chramer.

Sjømatrådets høringssvar kan leses i sin helhet her.

Emner

Kategorier

Kontakter

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.